Školní knihovna

Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace

 

Školní knihovna pro děti, mládež i dospělé

Evidenční číslo knihovny 6113/2005

Výpůjční doba
Pondělí 9:35 hod. - 9:50 hod.
Středa 7:40 hod. - 8:00 hod.

Provoz
Všichni žáci a učitelé si půjčují knihy bezplatně, přičemž si mohou vybírat z téměř 4 tisíc svazků knih. Výpůjční lhůta je dva měsíce, může být o měsíc prodloužena, pokud knihu nežádá další zájemce.

Knihovnice
Mgr. Iva Slavíčková

 

Výpůjční řád

Článek I. – základní ustanovení

 1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Olešnice.
 2. Výpůjční lhůta je dva měsíce, po dohodě s knihovnicí i doba delší. Čtenář si může knihu, která je právě půjčena rezervovat.
 3. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih. Proto si je ve vlastním zájmu před půjčením prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.
 4. Do knih se nesmí cokoliv vpisovat, podtrhávat nebo vytrhávat listy.

 

Článek II. – povinnosti čtenářů

 1. Čtenář musí vracet knihy ve stanovené výpůjční době. Může požádat o prodloužení výpůjční doby.
 2. Čtenář ručí za vypůjčené knihy po celou dobu výpůjčky, knihy nesmí půjčovat dalším osobám.
 3. Ztráta knihy musí být nahrazena knihou stejného titulu nebo jinou po dohodě s knihovnicí.
 4. V prostorách knihovny se musí čtenář chovat tak, aby nerušil ostatní uživatele knihovny.
 5. Čtenář nesmí v prostorách knihovny jíst ani pít.
 6. Čtenář nesmí svévolně ničit obaly a označení na knihách.

 

Článek III. – poplatky

Využívání služeb knihovny je bezplatné.

 

Článek IV.

 1. Práva a povinnosti čtenáře zanikají v případě zjištěné krádeže.
 2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu uděluje ředitel školy.
 3. Stížnosti a připomínky přijímá ředitel školy.

 

Tento výpůjční řád nabyl platnosti dne 4. září 2023.

Mgr. Iva Slavíčková – knihovnice
PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel ZŠ a MŠ Města Olešnice