Události školního roku 2023/24

2 Červenec 2024

Události školního roku 2023/2024 v ZŠ a MŠ města Olešnice

Září

V ZŠ i MŠ byl zahájen provoz školní jídelny jako součást organizace s převzetím zaměstnanců, novým objednávkovým systémem a zajištěním nových dodavatelů potravin a surovin. S obědy jsou podávány zájemcům v ZŠ i svačiny. Byl vydán nový školní řád pro ZŠ a MŠ a další vnitřní směrnice. Elektronická žákovská knížka je zavedena už od 1.  ročníku ZŠ. Rozšířen byl provoz ŠD ve třech odděleních (dříve dvě), MŠ je nově čtyřtřídní (dříve tři). Velká účast veřejnosti byla v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ 28. září. Žáci 6. a 7. ročníku nacvičili divadelní představení Olešnické pověsti, které předvedli 28. září veřejnosti a následně na školním představení. Žáci 9. ročníku se zúčastnili veletrhu středních škol v Boskovicích, navštívili vzdělávací pořad o N. Wintonovi v Bystrém. Zahájen byl tři měsíce trvající kurs plavání pro žáky 3. a 4. ročníku.

Říjen

Zahájen byl provoz 9 kroužků školního klubu a 5 zájmových útvarů tzv. šablon. Žáci 2. stupně ZŠ se účastnili oslavy Mary´s Meals - Oslava Dne kaše. Deváťáci se v rámci přípravy na budoucí povolání zúčastnili besedy s odborníkem z praxe. Úspěchu vítězstvím v okresním kole soutěže ve stolním tenisu dosáhli žáci Martin Čípek, Vojtěch Krejčí a Štěpán Krejčí. V ZŠ se uskutečnila logopedická depistáž.  V MŠ se uskutečnilo Podzimní čarování na zahradě MŠ pro děti s rodiči. Za kulturou se vypravili žáci 6. a 7. třídy, když navštívili divadelní představení v Mahenově divadle.

Listopad

Žáci 9.B se zapojili do mezinárodního projektu se slovenskými školami Záložky do knih. Pro žáky 7. a 8. ročníku se uskutečnila přednáška na téma finanční gramotnost. Ve velké tělocvičně se uskutečnila prezentace středních škol pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče. Žáci a děti z MŠ se zúčastnili lampionového průvodu pořádaného městem k 17. listopadu.  Ve ŠD proběhlo Hallowenské odpoledne, deváťáci slavnostně předali prvňáčkům slabikáře. Žáci vyučující se německému jazyku se zúčastnili jazykového šampionátu, kdy soutěžící z 8.B obsadili 2. místo v okrese a postoupili do krajského kola. Zde získali 5. místo. Škola se zapojila do platformy VVTB – Nenech to být - anonymní online schránkou důvěry. V MŠ se uskutečnila logopedická depistáž dětí a pohádka Slet broučků ve školce.

Prosinec

ŠD připravila v ZŠ Mikulášskou nadílku žákům 1. stupně. Škola organizovala pro veřejnost Adventní dílničky pro děti při rozsvícení vánočního stromu v klubu Rafael. Škola se zúčastnila okresní soutěže ve florbalu, kde mladší žákyně získaly 4.-5. místo. z 21 škol. Žáci 8. ročníku v rámci exkurze Po francouzských stopách navštívili Brno a připomněli si i historický kontext hradu Špilberk a dalších památek. 8. a 9. ročník pak byl na divadelním představení v Mahenově divadle. 9. A pro prvňáčky uspořádala vánoční pečení po vzoru televizního pořadu peče celá země, zatímco 9.B pro prvňáčky uspořádala detektivní hru Cesta za Betlémskou hvězdou. Žáci 2. stupně se zapojili do akce Maraton - pomoc dopisem, akce na podporu lidských práv. Žáci vyučující se francouzskému jazyku navštívili Francouzský institut v Brně. Žáci 7. ročníku se zapojili do organizace Srdíčkového dne. Obě komory parlamentu v Praze a Pražský hrad navštívili v rámci projektového dne žáci 9. ročníku. V MŠ naděloval pro všechny děti Mikuláš a uskutečnily se dílničky pro děti ve všech třídách.

Leden

Nejen zvýšené studijní úsilí žáků před koncem pololetí, ale i zimní sportování provázelo lednové dny. To, když se díky krátkému období mrazů mohlo otevřít kluziště. Plejádu okresních olympiád zahájila olympiáda v dějepise s 2. místem V. Krejčího a 4. místem D. Bureše. Přání rodičů zaměřit se na hmotnost školních pomůcek v taškách žáků bylo naplněno celoškolní akcí měření hmotnosti tašek, pomůcek v nich, k redukci nošených učebnic a sešitů, ale hlavně s důrazem na nošení pomůcek podle denního rozvrhu samotnými žáky. Proběhla přednáška pro žáky 9. ročníku O lásce, věrnosti a nemoci AIDS a přednáška Vztahy mezi lidmi pro žáky 6. a 8. ročníku. Den před vydáním vysvědčení se uskutečnila filmová představení pro oba stupně školy v místním kině. V MŠ se uskutečnil průvod tří králů a děti z MŠ navštívily školní družinu.

Únor

Rodiče žáků byli informováni o novém systému přijímacího řízení na střední školy a byla jim nejen formou instruktážního filmu kariérové poradkyně poskytnuta metodická pomoc při podávání přihlášek.  V tisku prošla informace o výsledku přípravy žáků k přijímacím zkouškám v posledních 5 letech, když ZŠ Olešnice byla vyhodnocena mezi dvě nejlepší školy v okrese Blansko. Výuka francouzského jazyka byla obohacena o projektový den francouzské kuchyně. Žáci 4. a 5. ročníku vyrazili za kulturou, když navštívili divadelní představení divadla Radost v Brně a také vyrazili za přírodovědnými tématy do brněnského planetária. Ve škole byla pro radost žáků doručována Valentýnská pošta. V okresním kole olympiády z němčiny se Vojtěch Krejčí umístil na 2. místě a jeho bratr Štěpán na 4. místě. V olympiádě v zeměpisu bylo nejlepší umístění v okresním kole 4. místo Jana Hudečka. Ve snaze představit žákům ZŠ Rovečné naši školu se pro jejich 4.a 5. ročník uskutečnil den otevřených dveří v naší škole. Do tříd byly instalovány indikátory CO2, které umožňují správné větrání učeben. Na chodby byly instalovány nové stolní hry ve formě „fotbálků“, které místo mobilů naplňují mnoha žákům volné chvíle mezi vyučováním. Jako každoročně se uskutečnil výcvik lyžování žáků 7. ročníku ZŠ na místním ski-areálu, opět sponzorsky za strany provozovatele. Takto se zúčastnili všichni žáci a byl naplněn ŠVP. Ve všech třídách MŠ se uskutečnil karneval. Děti zde také zhlédly maňáskové divadlo.

Březen

Ve školní družině se uskutečnil karneval s rejem masek v tělocvičně. Ve spolupráci s knihovnou se uskutečnil projekt Knížka pro prvňáčka. Nástrahám internetu měla pomoci čelit beseda o Kyberšikaně ve 4. třídě. Z rukou ředitele školy a knihovnice byla předána v knihovně cena nejlepšímu dětskému čtenáři roku Matouši Mertovi z 5. třídy. Proběhly také přednášky Policie ČR pro žáky 2. stupně. Páťáci a čtvrťáci navštívili planetárium v Brně. Okresní kolo olympiády v chemii přineslo 3. místo pro V. Krejčího. Prvňáčci při návštěvě MŠ předvedli, jak se naučili číst. Žáci 1. – 3. ročníku zhlédli divadelní představení v divadle Radost v Brně. Pokračovaly návštěvy tříd 1. stupně v místní knihovně. Vedle webových stránek školy se škola rozhodla svá aktuální sdělení předávat i formou sociálních sítí Facebook a Instagram. Především fotografie a krátká videa z některých akcí. Regionální pověsti byly předmětem autorského čtení ředitele ve 4. třídě. Ve škole proběhly akce - Mezinárodní den čísla pí a Moc slova. V biologické olympiádě opět zazářili bratři Krejčí, když Štěpán zvítězil a Vojta získal 2. místo v okrese. Ve fyzikální olympiádě jsme poblahopřáli Jaroslavu Hynkovi za 2. místo a Janu Jílkovi za 4. místo. Své vědomosti ověřovali žáci 7.-9. ročníku v celoevropské soutěži European Money Quiz. Přednášky Školní zralost organizované pro rodiče předškoláků v MŠ se zúčastnili jen 4 zástupci rodičů. Pro nezájem ze strany rodičů nebude škola v organizaci těchto přednášek pokračovat. Uskutečnil se workshop - Vztahy, Komunikace, zvládání konfliktu pro osmáky a pro 6. ročník – Posílení vztahů kolektivu. Školní družina uspořádala exkurzi do Poličky s tématem výstavy Vzhůru do středověku. V MŠ se také uskutečnily akce s názvem Kouzelná dopravní školička, Jarní tvořivé dílny a MDŽ – kytička pro maminku.

Duben

Historii objevovali deváťáci při návštěvě kostela sv. Vavřince v Olešnici. Žáci navštěvující čtenářské kluby a vlastivědný kroužek přicestovali do boskovického knihařství, aby se propracovali k certifikátu malého knihaře. Unikátního výsledku dosáhl Daniel Bureš, žák 9.B vítězstvím krajského kola olympiády v dějepise, když následně postoupil až do celostátního kola. V olympiádě anglického jazyka se nejdříve na 1. místě v okresním kole a následně v krajském kole na 4. místě umístil Alexandr Coufal.  V rámci zápisu do 1. ročníku ZŠ bylo přijato 20 budoucích prvňáčků. Jako každoročně se uskutečnil kurs pro čtvrťáky na dopravním hřišti v Blansku. Velkému zájmu se těšila školní soutěž Dubánci s přírodovědnou tématikou. Matematické znalosti prověřila soutěž celé školy v soutěži Matematický klokan a matematické znalosti uplatnili někteří žáci na závěr korespondenční soutěže MATES v poličském gymnáziu. Za účasti našich žáků a vyučujících proběhly soutěže v Poháru rozhlasu a turnaje v malé kopané. Za zmínku stojí 4. místo ve skoku dalekém Štěpána Krejčího. Do krajského kola geologické olympiády postoupili Vojtěch Krejčí a Pavel Jančev. V MŠ proběhl zápis dětí s požadavkem rodičů o umístění více dětí, než doposud. Aby bylo možné vyjít vstříc všem dětem a jejich rodičům, bylo třeba výjimky zřizovatele z počtu dětí a v následujícím roce bude třeba rozšířit počet tříd v MŠ. Na zahradě MŠ se uskutečnil pro děti a rodiče Čarodějnický rej.

Květen

ŠD pozvala do školy hudební spolek Denbaya s Příběhem rytmu. Zájem publika byl umocněn možností si zahrát na nástroje, které spolek s sebou přivezl. Celá škola se zúčastnila projektového dne - Den Země - úklid okolí města. Žáci druhého stupně navštívili Boskovický filmový festival o lidských právech. V biologické olympiádě mladší kategorie obsadili  Jan Horáček 1. místo a Barbora Kreplová 2. místo. Čtvrťáci a páťáci navštívili v rámci přírodovědné exkurze ZOO Jihlava. Žáky 6. – 9. ročníku provedla finanční poradkyně prakticky zaměřeným workshopem na téma finance. V rámci volby povolání se zúčastnili žáci osmého ročníku besedy na téma Řemesla včera a dnes. V atletickém přeboru žáků 1. stupně o Pohár krále Jiřího z Kunštátu přivezli naši žáci 9 medailí a jeden pohár. Den dětí naši žáci oslavili školním filmovým představením pro 1. i 2. stupeň školy, následně se uskutečnilo i filmové představení pro děti z MŠ. Uskutečnilo se také vystoupení tanečního oddělení ZUŠ pro 1. st. ZŠ ve velké tělocvičně. Škola se zapojila do sbírky Český den proti rakovině. Protože přijímací řízení na střední školy proběhlo v novém formátu, žáci věděli bezprostředně po zveřejnění výsledků, na které školy po prázdninách nastoupí. 4 žáci nastoupí na gymnázium, 2 na průmyslovou školu či lyceum, 21 deváťáků bude studovat studijní profesní obor na střední odborné škole a 4 žáci půjdou na tříletý učební obor. Dvě žákyně 5. ročníku úspěšně složily zkoušky na osmileté gymnázium a byly přijaty také. Zajímavou akcí v MŠ byl projektový den – Hrajeme si na povolání a oslavy Dne dětí. Naši MŠ navštívilo DUO s tančícími pejsky a hady a kouzelník.

Červen

Závěr školního roku vedle intenzivnějšího opakování a procvičování učiva byl ve znamení exkurzí zaměřených k ŠVP. K procvičení znalostí cizích jazyků a znalostí zeměpisu posloužila týdenní exkurze do Provence ve Francii pro žáky 8. a 9. ročníku. 1.-3. ročník navštívil Permonium Oslavany. Technika a věda kosmického věku pro žáky 4. a 5. ročníku byla předmětem exkurze Space Mision na brněnském výstavišti. Stejné ročníky pak navštívili jižní Moravu – Pavlovské vrchy a Mikulov. Podobná destinace, avšak zaměřená také na archeopark v Pavlově, byla cílem 8. ročníku. Školní družina uspořádala výlet do brněnské ZOO. Žáci převážně 9. ročníku a žáci vlastivědného kroužku navštívili Vídeň a věnovali se hlavně období habsburské monarchie. Exkurzi Space Mision ve spojení s návštěvou jižní Moravy absolvovali také deváťáci. Adršpach a okolí byl cílem šestáků a sedmáků. Velkým sportovním výkonem byla pěší turisticko-historická exkurze páťáků na hrad Zubštejn. Krajská kola olympiád vrcholila v soutěži biologické, kde Jan Horáček získal 3. místo. Květen a červen je obdobím soutěže Mladý zahrádkář, které se členové kroužku naší školy každoročně zúčastňují. Letos se v okrese v mladší kategorii umístili na 1. místě Barbora Kreplová, na 2. místě Lucie Šauerová a na 4.místě Klára Sedláková. Ve starší kategorii obsadil 1. místo Jan Plucek, 2. místo Antonín Sýkora a 3. místo Michal Bednář. Souběžně s touto soutěží ještě probíhalo okresní kolo ve floristice – umění květinové vazby. Svoji pečlivost a cit pro detail prokázal nejlépe Jan Plucek, jehož aranžmá mu přineslo třetí místo. Výborným výsledkem skončila Barbora Kreplová v celorepublikovém kole, která se obsadila mezi všemi soutěžícími mladší kategorie z republiky 4. místo. Stálým tématem řady besed s Policii ČR je kyberšikana. Před prázdninami se tedy uskutečnila další z besed, a to pro žáky druhého stupně ZŠ. V MŠ byly školní výlety do ZOO Olomouc a do Edenu v Bystřici n. P., MŠ se rozloučila s předškoláky a děti zhlédly divadelní představení Kouzla králů v Bystřici n.P. Na závěr školního roku se ve dvou dnech uskutečnily atletické přebory žáků ZŠ O pohár starosty a slavnostní závěr školního roku s vyhlášením oceněných žáků byl po letech celoškolní v sále KD. Mezi oceněnými žáky jednotlivých tříd přijatými slavnostně na radnici starostou města  byli tito žáci: Filip Kadlec a Veronika Štaudová (I.A), Zora Tomášková a Ester Kozánková (I.B), Hana a Ludmila Peterková (II.A), Lea Prokopcová a Lukáš Kolbert (II.B), Helena Tomášková, Amálie Šenkýřová a Viktorie Pešová (III.), Alan Prokopec a Vojtěch Toman (IV.), Zuzana Čermáková, Elena Zemánková a Marie Jílková (V.), Lucie Šauerová a Barbora Kreplová (VI.), Jan Horáček a Vanesa Navrátilová (VII.), Jiří Danzinger a Veronika Deisan (VIII.A), Jan Jílek a Tobiáš Chybík (VIII.B), Vojtěch a Štěpán Krejčí (IX.A), Daniel Bureš a Pavel Mareček (IX.B).

Za celoroční přínos při reprezentaci školy při soutěžích a olympiádách s výbornými výsledky byli ředitelem oceněni žáci v tomto pořadí: Jan Horáček, Vojtěch Krejčí, Štěpán Krejčí, Barbora Kreplová, Daniel Bureš, Alexandr Coufal, Jan Plucek, Martin Čípek, Helena Tomášková, Jaroslav Hynk, Lucie Šauerová, Antonín Sýkora, Michal Bednář. Jako každoročně byl udělen Pohár brigádního generála Zdeňka Škarvady nejlepšímu absolventovi školy. Letos s ohledem na dlouhodobé vynikající výsledky se o pohár podělili bratři Vojtěch a Štěpán Krejčí.

 

Poděkování ředitele školy

    Školní rok 2023/24 byl plný událostí a někdy i velkých změn. Že se vše zvládlo, bylo to především díky práci a úsilí všech zaměstnanců.  Jak v základní škole, tak v mateřské škole. Že to často nebylo jednoduché, vědí oni sami nejlépe. Proto jim chci poděkovat a popřát jim zaslouženou dovolenou. Našim žákům pohodové prázdniny, žákům 9. ročníku šťastné vykročení do dalšího studia.

                                                                                                                                         PaedDr. Zdeněk Peša