Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

6 Květen 2020

Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace

Provoz mateřské školy v období do konce ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A JEHO PODMÍNKÁCH

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ŠKOLY INFORMUJE ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ DNE 18.5.2020 DÁLE INFORMUJE O NÍŽE UVEDENÝCH SOUVISLOSTECH SPOJENÝCH S ORGANIZACÍ PROVOZU A TAKÉ O TERMÍNU PRO VYJÁDŘENÍ JEJICH ZÁJMU O ÚČAST DĚTÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ.

S OHLEDEM NA ORGANIZACI PROVOZU ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ O VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O DOCHÁZKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DO 13. 5. 2020. TELEFONICKY NA TEL.: 516 463 168, NEBO E-MAILEM: skolka@olesnice.cz

Informace se vztahují na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení a stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Informace vycházejí z metodického pokynu MŠMT ČR.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška").2

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

   

  Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • Dítě převezme pedagogický pracovník u hlavního vchodu po bezkontaktním změření tělesné teploty a bez zjevných příznaků infekčního onemocnění (rýma, kašel).

 • Doprovázející osoba nemá do budovy přístup.

   

  V prostorách mateřské školy

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají, nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 • Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

   

  Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

  Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

  Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • Porucha imunitního systému, např.

 • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • při protinádorové léčbě,

 • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

   

  Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

  Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě, nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (viz. příloha). Formulář obsahuje:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

  Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.